Main / Raiffeisenbank Office at Smolenskaya-Sennaya square, d. 28